Module Autonomie

Wat houdt de Autonomie Module in?

Het doel van de therapie is autonomieversterking. Onder autonomie verstaan we het zelfsturend vermogen, zowel individueel als in het contact met anderen. Autonomie kan worden uitgelegd aan de hand van drie onderdelen. Het eerste onderdeel, zelfbewustzijn, heeft betrekking op het vermogen om je bewust te zijn van je eigen meningen, wensen en behoeften en om deze kenbaar te maken in sociale contacten. Het tweede onderdeel is de gevoeligheid voor meningen, wensen en behoeften van anderen. De behoefte aan intimiteit en het inlevingsvermogen zijn hierbij belangrijk. Het laatste onderdeel is het vermogen om met nieuwe situaties om te gaan. Autonomieproblemen houden vaak in dat er sprake is van een laag zelfbewustzijn, een hoge gevoeligheid voor anderen en een laag vermogen om nieuwe situaties te hanteren.

 

Indicatie Autonomie Module

De autonomie module is geschikt voor iedereen die last heeft van 1 of meer van de volgende kenmerken:

 • Uitingen van onzekerheid, geen keuzes kunnen maken;
 • Weinig gevoel van eigenwaarde en/of contact met eigen gevoelens;
 • Moeite met het herkennen en/of stellen van grenzen;
 • Zich ‘verliezen’ in relaties, zichzelf wegcijferen;
 • Zich afhankelijk voelen en/of opstellen;
 • Presentatie van een schijnidentiteit, zich sterker voordoen dan men is;
 • Problemen met conflicten aangaan;
 • Moeite met boosheid toestaan en uiten;
 • Schuldgevoelens;
 • Problematische ouder-kindrelatie;
 • Zich oververantwoordelijk voelen voor anderen.

Effecten
Onderzoek maakt aannemelijk dat veel psychische klachten en stoornissen, zoals angst-, stemmings-, eet- en persoonlijkheidsstoornissen (mede) veroorzaakt en/of in stand gehouden kunnen worden door autonomieproblematiek. Doelen die bereikt kunnen worden met de therapie zijn:

 • Meer controle over je eigen leven krijgen;
 • Zelfvertrouwen opbouwen;
 • Weten wat je wilt en dit kenbaar kunnen maken;
 • Grenzen kunnen herkennen en stellen;
 • Je met anderen verbonden voelen, zonder jezelf ‘kwijt te raken’
 • Beter met nieuwe situaties omgaan

Praktische informatie

Voorafgaand aan de groep vindt een kennismakingsgesprek plaats waarin informatie wordt verstrekt over de behandeling, zowel mondeling als schriftelijk. De behandeling vindt plaats in groepsverband en bestaat uit vijftien wekelijkse bijeenkomsten op woensdagmiddagen van 15.15 tot 16.45 uur. De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers. De behandeling wordt gegeven door een gezondheidszorgpsycholoog en een dramatherapeut.
Er mag individuele therapie (binnen PPC) naast de groep bestaan.

Aanmelden
Voor meer informatie of aanmelding, kunt u een mail sturen naar

Aanmelding@psychotherapiepraktijkclaessen.nl of vraag uw behandelaar naar de mogelijkheden.

Kosten
De behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar met wie PPC een contract heeft (check onze website https://www.psychotherapiepraktijkclaessen.nl/ggz-behandeling-diagnostiek/praktische-informatie/vergoedingen)