Diagnostiek

Bij onduidelijkheid over de (hoofd)diagnose en indicatiestelling, kunt u verwijzen voor diagnostiek.

Diagnostiek bestaat uit het voeren van een (of meerdere) intakegesprek(ken), zo nodig aangevuld met testonderzoek. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld intelligentie- en/of uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek. Hierna volgt een adviesgesprek en worden de  bevindingen op schrift gezet.

Diagnostiek binnen Psychotherapie Praktijk Claessen is erop gericht om helder te krijgen welke behandeling het beste aansluit volgens het matched-care principe zodat patiënten zo snel mogelijk de juiste behandeling krijgen en een onnodig lange wachttijd kan worden voorkomen. Hiermee kan chroniciteit en een hoge zorgconsumptie in de GGz worden teruggedrongen.

Sinds januari 2019 mag er geen aparte diagnostiek DBC meer worden geopend naast een behandel DBC. Dit betekent dat de bestede uren aan u als verwijzer worden gefactureerd (€100 per uur). U kunt deze uren vervolgens zelf opvoeren op uw lopende DBC.  

Behandeling

Psychotherapie Praktijk Claessen biedt zowel individuele psychotherapie als diverse groepsbehandelingen en trainingsmodules aan.

 

De behandeling wordt afgestemd op de cliënt en kan meer ondersteunend of meer inzichtgevend van aard zijn en verschillen in theoretisch kader (Psychodynamisch, SFT, DGT, ACT, CGT).

 

Het is ook mogelijk dat Psychotherapie Praktijk Claessen maar een deel van de behandeling overneemt, zoals bij EMDR. Dit geschiedt dan op basis van facturatie. De cliënt blijft bij u in zorg.  

 

 


Contra-indicaties:
Wij bieden geen behandeling aan cliënten die:

- jonger zijn dan 18 jaar of

- momenteel in crisis zijn of een voorgeschiedenis hebben van meerdere crisisopnames of

- ernstige psychotische klachten hebben of

- (ernstig) suïcidaal zijn of

- klachten rapporteren die een intensieve of multidisciplinaire aanpak behoeven of

- sterk grensoverschrijdend gedrag vertonen zoals heftige agressie of

- behandeling vragen binnen het forensische circuit of

- geen vaste woon- of verblijfplaats hebben of

- een verstandelijke beperking hebben.

 

Wij zijn een kleine praktijk zonder psychiater en zonder crisisdienst. Dit betekent dat cliënten die bij ons in behandeling zijn in staat moeten zijn om zich met gemiddeld 1 gesprek per 1 à 2 weken verder daarbuiten zelfstandig staande te kunnen houden. Als uw cliënt meer intensieve zorg nodig heeft dan dat, raden wij u aan uw cliënt naar een andere praktijk/instelling te verwijzen.  

 


Aanmelding

U kunt uw cliënt aanmelden door een mail te sturen naar aanmelding@psychotherapiepraktijkclaessen.nl met daarin uw verwijsbrief en gegevens van uw cliënt inclusief zijn/haar mailadres en telefoonnummer. Vervolgens zullen er een aanmeldformulier en meerdere praktijkfolders worden opgestuurd. Pas nadat we een volledig door cliënt ingevuld aanmeldformulier èn uw verwijsbrief hebben ontvangen, zal cliënt worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Check onze wachttijden.

Indien u telefonisch overleg wilt, kunt u op maandag van 15.30 tot 16.30 uur bellen met onze aanmeldfunctionaris, Emmy van der Peet-Wierstra, gezondheidszorgpsycholoog. U kunt haar bereiken op Tel: 06-42923332. Let op, dit telefoonnummer is enkel om te overleggen. Voor een reguliere aanmelding kunt u mailen naar aanmelding@psychotherapiepraktijkclaessen.nl. Zie ook Contact.