Tarieven onverzekerde zorg

De tarieven van onverzekerde zorg zijn afhankelijk van het geleverde product en worden hieronder per categorie genoemd.

 

Diagnostiek

Dit betreft het uitvoeren van diagnostische gesprekken en/of testonderzoek waarvoor Psychotherapie Praktijk Claessen (PPC) geen Diagnose Combinatie Behandeling (DBC) opent. Bijvoorbeeld wanneer diagnostiek plaatsvindt op verzoek van een andere (vrijgevestigde) behandelaar of in het kader van een expertise of consultancy traject.

Tarief Diagnostiek         €100 per uur

 

Coaching, Consultancy en Zeilen & Therapie

Deze activiteiten zijn belast met 21% BTW.

Tarief Coaching               €120 per uur inclusief BTW

Tarief Consultancy          €120 per uur inclusief BTW

Tarief Zeilen&Therapie   €120 per uur inclusief BTW

 

Supervisie & Leertherapie

Deze activiteiten zijn niet BTW belast.

Tarief Supervisie        €120 per uur

Tarief Leertherapie   €120 per uur


Tarieven verzekerde zorg

Verzekerde zorg betekent dat er door PPC zorg wordt verleend waarvoor u bent verzekerd. De zorg wordt dan vergoed door uw zorgverzekeraar. Het maximum tarief voor (verzekerde) behandeling is wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) en is ingedeeld naar het aantal minuten van de volledige behandeling. Dit maximum tarief geldt zowel voor gecontracteerde als ongecontracteerde zorg en is afhankelijk van het jaar waarin de behandeling is gestart. Als er een jaar verstreken is, wordt er een vervolg DBC gestart met het geldende maximale tarief van dat kalenderjaar.

Psychotherapie Praktijk Claessen heeft geen zorgcontracten met zorgverzekeraars. In de tabellen hieronder vindt u de tarieven, waarin zowel de directe (face-to-face) als de indirecte contacten (rapportage, testafname, uitwerken testen etc.) worden meegerekend in het aantal bestede minuten;

 

Maximum tarieven per DBC product in de BGGZ en SGGZ

Voor de volledigheid en ter vergelijking vindt u hieronder informatie over de generalistische en specialistische GGZ en over de hierbij wettelijke vastgestelde maximum tarieven.

De ernst van uw klachten bepaalt in welke behandelcategorie u valt en welke tarieven er gelden.

  • Lichte klachten; we spreken van lichte klachten wanneer u nog goed kunt functioneren op privé, werk en sociaal gebied. Er is sprake van een klacht maar deze beperkt uw dagelijks functioneren (nog) niet. Het is belangrijk om dan toch in therapie te gaan om zo erger te voorkomen. Dit noemen we preventieve therapie.
  • Matige klachten; matige klachten geven een hoge lijdensdruk. U kunt wel nog functioneren in het dagelijks leven, maar er bestaat een risico op uitval of ziekte. Dit vraagt om directe behandeling.
  • Ernstige klachten; bij ernstige klachten kunt u amper nog functioneren. Er kan sprake zijn van (langdurige) ziekte, uitval, ernstige angst- en depressieve klachten, of langdurige moeheid die niet overgaat. Behandeling is dan noodzakelijk.

 

De Generalistische Basis GGZ (BGGZ) is psychologische hulp voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. De duur van de behandeling is kort tot middellang. De hulp bestaat meestal uit een klachtgerichte behandeling.

De Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) biedt hulp bij ernstige, ingewikkelde of vaker terugkerende psychische aandoeningen. Soms is deze vorm van hulp kortdurend, maar vaak gaat het om langdurende psychotherapeutische hulp.

 

BGGZ

Binnen de BGGZ wordt onderscheid gemaakt in vier categorieën ingedeeld in ernst van de klachten;

  1. BGGZ kort (BK); er is sprake van een DSM stoornis, lichte ernst, laag risico op suicide, enkelvoudig beeld/ laag complex en aanhoudende of persisterende klachten.        
  2. BGGZ middel (BM); er is sprake van een DSM stoornis, matige ernst, laag tot matig risico, enkelvoudig beeld/ laag complex, waarbij de duur van de klachten voldoet aan een DSM stoornis.
  3. BGGZ intensief (BI); er is sprake van een DSM stoornis, ernstig, laag tot matig risico, enkelvoudig beeld/ laag complex, waarbij de duur van de klachten voldoet aan een DSM stoornis.
  4. BBGZ chronisch (BC); er is sprake van instabiele of stabiele chronische problematiek met een laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de GGGZ achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Cliënten hebben bijvoorbeeld behoefte aan onderhoudsbehandelingen, zorg gerelateerde preventie en zorgcoördinatie. Behandeling wordt ingezet met als doel om de cliënt te stabiliseren of stabiel te laten blijven.  
 
Categorie BGGZ aantal minuten/ sessies incl indirecte tijd Tarief 2019 Tarief 2020
BGGZ kort max. 294 min. € 507,62 € 503,47
BGGZ middel max. 495 min. € 864,92 € 853,38
BGGZ intensief max. 750 min. € 1356,25 € 1383,65
BGGZ chronisch max. 753 min. € 1251,70 € 1330,98

SGGZ

Wanneer uw klachten ernstig en/of complex zijn, is behandeling vanuit de SGGZ aangewezen. De tarieven zijn vermeld in onderstaande tabel en ingedeeld in het aantal bestede minuten. Het jaartal van de start van uw behandeling, bepaalt welk tarief er gehanteerd wordt.

 


Categorie/ (hoofd)diagnose Aantal minuten/ sessies incl. indirecte tijd Tarief 2019 Tarief 2020
Diagnostiek 0-99 min. € 167,13 € 209,70
Diagnostiek 100-199 min. € 345,50 € 391,28
Diagnostiek 200-399 min. € 665,27 € 693,88
Diagnostiek 400-799 min. € 1229,26 € 1226,37
Diagnostiek 800-1199 min. € 2201,06 € 2086,92
Diagnostiek 1200-1799 min. n.v.t. € 3128,14
Diagnostiek >1800 min. n.v.t. € 4964,07
Behandeling kort 0-99 min. € 172,11 € 190,19
Behandeling kort 100-199 min. € 395,31 € 387,30
Behandeling kort 200-399 min. € 724,55 € 709,96
Behandeling kort vanaf 400 min. € 1189,47 € 1273,68
Depressieve stoornis 250-799 min. € 1435,64 € 1386,07
Depressieve stoornis 800-1799 min. € 2823,05 € 2736,19
Depressieve stoornis 1800-2999 min. € 5159,84 € 4972,69
Depressieve stoornis 3000-5999 min. € 8836,64 € 8954,66
Angststoornis (incl. PTSS) 250-799 min. €1403,04 € 1361,36
Angststoornis (incl. PTSS) 800-1799 min. € 2792,66 € 2684,78
Angststoornis (incl. PTSS) 1800-2999 min. € 5118,35 € 4875,48
Angststoornis (incl. PTSS) 3000-5999 min. € 8723,38 € 8621,86
Restgroep (Niet Anders Omschreven) 250-799 min. € 1344,55 € 1380,57
Restgroep (Niet Anders Omschreven) 800-1799 min. € 2687,74 € 2700,10
Restgroep (Niet Anders Omschreven) 1800-2999 min. € 5080,78 € 5004,06
Restgroep (Niet Anders Omschreven) 3000-5999 min. € 8757,60 € 8755,12
Somatoforme stoornis 250-799 min. € 1357,00 € 1300,49
Somatoforme stoornis 800-1799 min. € 2712,74 € 2507,62
Somatoforme stoornis 1800-2999 min. € 5021,57 € 4802,90
Somatoforme stoornis 3000-5999 min. € 8402,92 € 8726,08
Persoonlijkheidsstoornis 250-799 min. € 1419,15 € 1390,22
Persoonlijkheidsstoornis 800-1799 min. € 2861.56 € 2820,48
Persoonlijkheidsstoornis 1800-2999 min. € 5201,95 € 5154,41
Persoonlijkheidsstoornis 3000-5999 min. € 8888,35 € 9133,81

Kijk voor uitgebreide informatie op de site van de NZa https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven/