Mededeling

Wegens uitbreiding heeft Psychotherapie Praktijk Claessen op korte termijn ruimte voor diagnostiek en behandeling binnen de BGGZ en de SGGZ. 


Diagnostiek

Bij onduidelijkheid over de (hoofd)diagnose en indicatiestelling, kunt u verwijzen voor diagnostiek.

Diagnostiek bestaat uit het voeren van een (of meerdere) intakegesprek(ken), zo nodig aangevuld met testonderzoek. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld intelligentie- en/of uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek. Hierna volgt een adviesgesprek en worden de  bevindingen op schrift gezet.

Diagnostiek binnen Psychotherapie Praktijk Claessen is erop gericht om helder te krijgen welke behandeling het beste aansluit volgens het matched-care principe zodat patiënten zo snel mogelijk de juiste behandeling krijgen en een onnodig lange wachttijd kan worden voorkomen. Hiermee kan chroniciteit en een hoge zorgconsumptie in de GGz worden teruggedrongen.

Behandeling

Psychotherapie Praktijk Claessen biedt kortdurende individuele psychotherapie en EMDR aan. De behandeling wordt afgestemd op de patiënt en kan meer ondersteunend of meer inzichtgevend van aard zijn en verschillen in theoretisch kader (Psychodynamisch, SFT, DGT, ACT, CGT).

Het is ook mogelijk dat Psychotherapie Praktijk Claessen maar een deel van de behandeling overneemt, zoals bij EMDR. Dit geschiedt dan op basis van facturatie. De patiënt blijft bij u in zorg.  

 

Aarzel niet Contact op te nemen als u wilt overleggen.

Wilt u een patiënt verwijzen, ga dan naar Aanmelding.

Second opinion

Een second opinion is zinvol wanneer er sprake is van (langdurende) behandeling zonder bevredigend resultaat, complexe problematiek, wanneer u vastloopt in de behandeling of een vraag heeft over indicatiestelling. De second opinion bestaat uit een diagnostisch gesprek met patiënt van anderhalf uur, zo nodig aangevuld met testonderzoek, een (korte) telefonische consultatie met u als verwijzer en een adviesgesprek van 45 minuten. De bevindingen en het advies zullen schriftelijk aan verwijzer en patiënt worden opgestuurd. 

Bij verwijzing voor een second opinion, worden de volgende documenten gevraagd:

  • Verwijsbrief van verwijzer met (beschrijvende) diagnose, DSM classificatie, een samenvatting van de behandelgeschiedenis, gedane interventies en het effect ervan, eventueel aangevuld met verricht psychologisch en/of psychiatrisch onderzoek. Vergeet niet uw AGB code toe te voegen!
  • Verwijsbrief van de huisarts met verwijzing voor second opinion in de SGGZ.
  • Brief van patiënt zelf waarin hij/zij aangeeft wat de klachten zijn, welke behandelingen zijn gevolgd en wat het effect was, een korte beschrijving van de levensgeschiedenis en de wensen en verwachtingen ten aanzien van behandeling. 
Uiteraard is het mogelijk eerst telefonisch te overleggen of verwijzing voor een second opinion wenselijk is. Ga naar Contact
 
Het tarief zal na afronding van de second opinion aan u worden gefactureerd.